How to Fix Google Drive “Download quota is exceeded”

วิธีแก้ลิงค์เกินโควต้า Google Drive

(How to Fix Google Drive “Download quota is exceeded”)


วิธีแก้เมื่อกดดาวน์โหลดไฟล์แล้วเจอข้อความ ” ขออภัย คุณไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ในขณะนี้ “ หากมันขึ้นแบบนี้หมายถึงลิ้งค์ที่คุณกำลังดาวน์โหลดมันเต็มโควต้าต่อวัน คนโหลดเยอะเกินไปในช่วงนั้น ต้องรอให้มันรีเซ็ตโควต้าใหม่จึงจะสามารถโหลดได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของ Google Drive อยู่แล้ว ขั้นตอนด้านล่างนี้จะเป็นวิธีการบายพาสเพื่อให้เราสามารถดาวน์โหลดได้ แต่ต้องขอบอกก่อนว่าหากมันเต็มถึงขั้นขีดสุดจริงๆ ก็จะไม่สามารถทำวิธีนี้ได้ ต้องรอให้มันรีเซ็ตโควต้าใหม่ หรือดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์อื่น (เช่น UploadRAR , UploadMX , … ) ไปก่อน

 
* ต้องล็อกอิน Google ก่อนทำตามขั้นตอน *
(* Log in to ” Google ” Account before following the steps. *)

 

1. สังเกตตรงช่อง Url ให้หาคำว่า ” uc ”
(find ” uc ” in url box )

 

2. ให้เปลี่ยนจาก ” uc “ เป็น ” open “ ตามรูป แล้วกด Enter
(Change from ” uc ” to ” open ” as shown in the picture and press Enter.)

 

3. จะได้หน้านี้
(you will get like this)

 

4. กดตรงจุด 3 จุด แล้วเลือก ” เพิ่มดาว ” )
(Press on 3 dots and select ” Add star ” )

 

5.เข้าไปที่ Google Drive
(Go to Google Drive)

 

6. คลิกที่เมนู ” ที่ติดดาว “ จะเห็นไฟล์ที่เราเพิ่มเข้ามา
(Click on the “Starred” menu to see the files we added.)

 

7. ให้คลิกขวาที่ไฟล์นั้น เลือก ” ทำสำเนา “ (พื้นที่ใน Google Drive ของเราต้องว่างพอสำหรับไฟล์นั้นๆ ด้วย)
(Right-click on the file and select “Duplicate” (there must be enough space in your Google Drive for that file as well).)

 

8. จะได้ไฟล์ที่ชือ ” สำเนาของ (ชื่อไฟล์) “ เพิ่มขึ้นมา (หากคุณรู้สึกว่ารอนานแล้วมันไม่คัดลอกให้เลย แสดงว่ามันเต็มถึงขั้นขีดสุดแล้ว ไม่สามารถบายพาสได้)
(you will get a file named ” copy of (file name) ” added (maybe it may take a long time)

9. คลิกขวาที่ไฟล์สำเนา เลือก ดาวน์โหลด
(Right click on the copy file, select Download.)

 

10. กด ” ดาวน์โหลดต่อไป ” เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
(Click “Continue Download” )

 

หมายเหตุ : เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว สามารถลบไฟล์ใน Google Drive นั้นทิ้งได้เลย แต่อย่าลบในขณะที่กำลังดาวน์โหลด เพราะจะทำให้การดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์ หรือไฟล์เสียได้ (อย่าลืมตามไปลบในถังขยะด้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่ในไดร์ฟของคุณ)

Note: When download is finished, you can delete that file. But don’t delete it while it’s downloading. because it will make the download incomplete or corrupted files (Don’t forget to delete in the trash too. to free up space on your Gdrive)